شماره تماس : 48 99 82 66 21 98

گروه صنعتی گارنی

طراحی مهندسی و تولید

واحد طراحی مهندسی و تولید

1- طراحی و تولید محصولات سازمان

2- نظارت بر عملکرد پرسنل تولید

3- ایجاد و برقراری فرآیند نگهداری و تعمیرات