شماره تماس : 48 99 82 66 21 98

گروه صنعتی گارنی

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی

1- ایجاد و نگه داری  فرآیند خرید

2- ایجاد و نگه داری فرآیند فروش و خدمات پس از فروش