شماره تماس : 48 99 82 66 21 98

گروه صنعتی گارنی

واحد برنامه ریزی

واحد برنامه ریزی

1- کنترل پروژه

2- ایجاد و بر قراری فرآیند انبار داری