شماره تماس : 48 99 82 66 21 98

گروه صنعتی گارنی

واحد مدیریت

واحد مدیریت

1- مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک سازمان

2- تعهد مدیریت در استمرار سیستم مدیریت کیفیت

3- فراهم آوری منابع

4- ایجاد سیستم انگیزش در سازمان