شماره تماس : 48 99 82 66 21 98

گروه صنعتی گارنی

واحد کیفیت

واحد کیفیت

1- برقراری، نگهداری و تحلیل سیستم مدیریت کیفیت

2- بسط خط مشی مدیریت ارشد سازمان در تمامی سطوح سازمانی

3- ایجاد رویکرد فرآیندی در سازمان

4- پایش و اندازه گیری محصولات